Grupos
1 A m-
1 A v-
1 B m-
1 B v-
1 C m-
1 C v-
1 D m-
1 D v-
1 E m-
1 E v-
1 F m-
1 F v-
2 A m-
2 A v-
2 B m-
2 B v-
2 C m-
2 C v-
2 D m-
2 D v-
2 E m-
2 E v-
2 F m-
2 F v-
3 A m-
3 A v-
3 B m-
3 B v-
3 C m-
3 C v-
3 D m-
3 D v-
3 E m-
3 E v-
3 F m-
3 F v-